خانه / اخبار مدرسه (برگه 10)

اخبار مدرسه

عیدی سال ۹۷ فرهنگیان مصوب هیات وزیران چقدر است؟

عیدی سال ۹۷ فرهنگیان مصوب هیات وزیران چقدر است؟نوداد عیدی سال ۹۷ فرهنگیان مصوب هیات وزیران چقدر است؟ نودادعیدی سال ۹۷ فرهنگیان مصوب هیات وزیران چقدر است؟ ...

ادامه مطلب »

پرداخت مطالبات معلمان خرید خدمات آموزشی چه شد؟

پرداخت مطالبات معلمان خرید خدمات آموزشی چه شد؟نوداد پرداخت مطالبات معلمان خرید خدمات آموزشی چه شد؟ نودادپرداخت مطالبات معلمان خرید خدمات آموزشی چه شد؟ ...

ادامه مطلب »

سنوات فرهنگیان و سایر حقوق بگیران نسبت به حداقل پاداش ها 7 برابر شد !

سنوات فرهنگیان و سایر حقوق بگیران نسبت به حداقل پاداش ها 7 برابر شد !نوداد سنوات فرهنگیان و سایر حقوق بگیران نسبت به حداقل پاداش ها 7 برابر شد ! نودادسنوات فرهنگیان و سایر حقوق بگیران نسبت به ...

ادامه مطلب »

خبر خوش برای معلمان حق التدریس !

خبر خوش برای معلمان حق التدریس !نوداد خبر خوش برای معلمان حق التدریس ! نودادخبر خوش برای معلمان حق التدریس !

ادامه مطلب »

چالش بودجه آموزش و پرورش مانع اجرای سند تحول بنیادین است

چالش بودجه آموزش و پرورش مانع اجرای سند تحول بنیادین استمردم نیوز چالش بودجه آموزش و پرورش مانع اجرای سند تحول بنیادین است مردم نیوزچالش بودجه آموزش و پرورش...

ادامه مطلب »

سوالات ضمن خدمت فرهنگیان – شمیم دانش

سوالات ضمن خدمت فرهنگیان – شمیم دانشکندو سوالات ضمن خدمت فرهنگیان – شمیم دانش کندوسوالات ضمن خدمت فرهنگیان – شمیم دانش ...

ادامه مطلب »

«سمت» کتاب «اقتصاد آموزش و پرورش» را راهی بازار نشر کرد

«سمت» کتاب «اقتصاد آموزش و پرورش» را راهی بازار نشر کردروزآهنگ «سمت» کتاب «اقتصاد آموزش و پرورش» را راهی بازار نشر کرد روزآهنگ«سمت» کتاب «اقتصاد آموزش و پرورش» را راهی ...

ادامه مطلب »

خبر خوش برای کارمندان زن آموزش و پرورش !

خبر خوش برای کارمندان زن آموزش و پرورش !نوداد خبر خوش برای کارمندان زن آموزش و پرورش ! نودادخبر خوش برای کارمندان زن آموزش و پرورش ! ...

ادامه مطلب »

زمان پرداخت معوقات فرهنگیان و جزییات خرید خدمات آموزشی !

زمان پرداخت معوقات فرهنگیان و جزییات خرید خدمات آموزشی !نوداد زمان پرداخت معوقات فرهنگیان و جزییات خرید خدمات آموزشی ! نودادزمان پرداخت معوقات فرهنگیان و جزییات خرید خدمات آموزشی ! ...

ادامه مطلب »

خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی آموزش و پرورش

خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی آموزش و پرورشخبرنامه دانشجویان خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی آموزش و پرورش خبرنامه د&#15...

ادامه مطلب »