خانه / حق پرورش

حق پرورش

شرایط پرداخت حق مهدکودک به زنان شاغل آموزش و پرورش !

شرایط پرداخت حق مهدکودک به زنان شاغل آموزش و پرورش !نوداد شرایط پرداخت حق مهدکودک به زنان شاغل آموزش و پرورش ! نودادشرایط پرداخت حق مهدکودک به زنان شاغل آموزش و پرورش ! ...

ادامه مطلب »

استخدام معلمان حق التدریس طبق ضوابط آموزش و پرورش

استخدام معلمان حق التدریس طبق ضوابط آموزش و پرورشکندو استخدام معلمان حق التدریس طبق ضوابط آموزش و پرورش کندواستخدام معلمان حق التدریس طبق ضوابط آموزش و پرورش ...

ادامه مطلب »

استخدام معلمان حق التدریسی طبق ضوابط هزینه کمتری برای آموزش و پرورش دارد

استخدام معلمان حق التدریسی طبق ضوابط هزینه کمتری برای آموزش و پرورش داردنیازنگار استخدام معلمان حق التدریسی طبق ضوابط هزینه کمتری برای آموزش و پرورش دارد نیازنگا&...

ادامه مطلب »