خانه / خوش پرورش

خوش پرورش

خبر خوش برای معلمان / تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات و بهبود بودجه آموزش و پرورش

خبر خوش برای معلمان / تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات و بهبود بودجه آموزش و پرورشنوآوران خبر خوش برای معلمان / تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات و بهبود بودجه آموزش و پرورش نوآورانخبر خو...

ادامه مطلب »

خبری خوش برای بازنشستگان آموزش و پرورش استثنایی

خبری خوش برای بازنشستگان آموزش و پرورش استثناییافکار نیوز خبری خوش برای بازنشستگان آموزش و پرورش استثنایی افکار نیوزخبری خوش برای بازنشستگان آمو...

ادامه مطلب »

خبری خیلی خوش به زنان شاغل در آموزش و پرورش

خبری خیلی خوش به زنان شاغل در آموزش و پرورشافکار نیوز خبری خیلی خوش به زنان شاغل در آموزش و پرورش افکار نیوزخبری خیلی خوش به زنان شاغل در آموزش ...

ادامه مطلب »

خبر خوش برای کارمندان زن آموزش و پرورش !

خبر خوش برای کارمندان زن آموزش و پرورش !نوداد خبر خوش برای کارمندان زن آموزش و پرورش ! نودادخبر خوش برای کارمندان زن آموزش و پرورش ! ...

ادامه مطلب »

خبر خوش برای فرهنگیان / ارائه کارت اعتباری خرید به کارکنان آموزش و پرورش !

خبر خوش برای فرهنگیان / ارائه کارت اعتباری خرید به کارکنان آموزش و پرورش !نوداد خبر خوش برای فرهنگیان / ارائه کارت اعتباری خرید به کارکنان آموزش و پرورش ! نودادخبر خوش برای فرهنگیان / ارائه کا...

ادامه مطلب »