خانه / فرهنگیان

فرهنگیان

با پرداخت حقوق و پاداش پایان خدمت فرهنگیان مشکل حل می شود؟

با پرداخت حقوق و پاداش پایان خدمت فرهنگیان مشکل حل می شود؟نوآوران با پرداخت حقوق و پاداش پایان خدمت فرهنگیان مشکل حل می شود؟ نوآورانبا پرداخت حقوق و پاداش پایان خدمت ...

ادامه مطلب »

اخبار فرهنگیان / منتظر تصویب شرط مجلس برای اضافه حقوق ها هستیم !

اخبار فرهنگیان / منتظر تصویب شرط مجلس برای اضافه حقوق ها هستیم !نوداد اخبار فرهنگیان / منتظر تصویب شرط مجلس برای اضافه حقوق ها هستیم ! نوداداخبار فرهنگیان / منتظر تصویب شرط مجلس برای اضافه حقو...

ادامه مطلب »

اخبار فرهنگیان / پیشنهاد ۴ هزار میلیارد تومانی برای ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری !

اخبار فرهنگیان / پیشنهاد ۴ هزار میلیارد تومانی برای ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری !نوداد اخبار فرهنگیان / پیشنهاد ۴ هزار میلیارد تومانی برای ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری ! نوداداخبار فرهنگیان / پ...

ادامه مطلب »

اخبار فرهنگیان / پیشنهاد ۴ هزار میلیارد تومانی برای ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری !

اخبار فرهنگیان / پیشنهاد ۴ هزار میلیارد تومانی برای ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری !نوداد اخبار فرهنگیان / پیشنهاد ۴ هزار میلیارد تومانی برای ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری ! نوداداخبار فرهنگیان / پ...

ادامه مطلب »

اقدامات جدید مربوط به فرهنگیان وبازنشستگان فرهنگی

اقدامات جدید مربوط به فرهنگیان وبازنشستگان فرهنگینوآوران اقدامات جدید مربوط به فرهنگیان وبازنشستگان فرهنگی نوآوراناقدامات جدید مربوط به فرهنگیان وبازنشستگان فرهنگی ...

ادامه مطلب »

اخبار حقوق و دستمزد فرهنگیان در سال 96

اخبار حقوق و دستمزد فرهنگیان در سال 96ایران استخدام اخبار حقوق و دستمزد فرهنگیان در سال 96 ایران استخداماخبا...

ادامه مطلب »

اخبار فرهنگیان / جزییات افزایش حقوق‌ بازنشستگانی که زیر ۲ میلیون تومان دریافتی دارند !

اخبار فرهنگیان / جزییات افزایش حقوق‌ بازنشستگانی که زیر ۲ میلیون تومان دریافتی دارند !نوداد اخبار فرهنگیان / جزییات افزایش حقوق‌ بازنشستگانی که زیر ۲ میلیون تومان دریافتی دارند ! نوداداخبار فر...

ادامه مطلب »

ظرفیت 20 هزار نفری دانشگاه فرهنگیان برای جذب معلم

ظرفیت 20 هزار نفری دانشگاه فرهنگیان برای جذب معلمنوآوران ظرفیت 20 هزار نفری دانشگاه فرهنگیان برای جذب معلم نوآورانظرفیت 20 هزار نفری دانشگاه فرهنگیان برای جذب معلم ...

ادامه مطلب »

شیوه اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان از سال ۹۷

شیوه اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان از سال ۹۷نوآوران شیوه اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان از سال ۹۷ نوآورانشیوه اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان از سال ۹۷ ...

ادامه مطلب »

مطالبات فرهنگیان در گزارش اعضای کمیسیون آموزش !

مطالبات فرهنگیان در گزارش اعضای کمیسیون آموزش !نوداد مطالبات فرهنگیان در گزارش اعضای کمیسیون آموزش ! نودادمطالبات فرهنگیان در گزارش اعضای کمیسیون آموزش ! ...

ادامه مطلب »