خانه / معلمان

معلمان

شرایط ومیزان افزایش حقوق معلمان درسال ۹۷

شرایط ومیزان افزایش حقوق معلمان درسال ۹۷جام نیوز شرایط ومیزان افزایش حقوق معلمان درسال ۹۷ جام نیوزشرایط ومیزان افزایش حقوق معلمان درسال ۹۷ ...

ادامه مطلب »

چرا حقوق معلمان منظم پرداخت نمی شود

چرا حقوق معلمان منظم پرداخت نمی شودفرتاک نیوز چرا حقوق معلمان منظم پرداخت نمی شود فرتاک نیوزچرا حقوق معلمان منظم پرداخت نمی شود ...

ادامه مطلب »

سرانجام پیگیری استخدام معلمان حق التدریس به کجا رسید ؟

سرانجام پیگیری استخدام معلمان حق التدریس به کجا رسید ؟نوداد سرانجام پیگیری استخدام معلمان حق التدریس به کجا رسید ؟ نودادسرانجام پیگیری استخدام معلمان حق التدریس به کجا رسید ؟ ...

ادامه مطلب »

پرداخت بخشی از مطالبات معلمان حق التدریس

پرداخت بخشی از مطالبات معلمان حق التدریسنوآوران پرداخت بخشی از مطالبات معلمان حق التدریس نوآورانپرداخت بخشی از مطالبات معلمان حق التدریس ...

ادامه مطلب »

برنامه دورهمی صدای اعتراض معلمان را درآورد

برنامه دورهمی صدای اعتراض معلمان را درآوردرکنا برنامه دورهمی صدای اعتراض معلمان را درآورد رکنابرنامه دورهمی صدای اعتراض معلمان را درآورد ...

ادامه مطلب »

برنامه دورهمی صدای معلمان را درآورد!

برنامه دورهمی صدای معلمان را درآورد!دوستان برنامه دورهمی صدای معلمان را درآورد! دوستانبرنامه دورهمی صدای معلمان را درآورد! ...

ادامه مطلب »

برنامه دورهمی صدای معلمان را درآورد!

برنامه دورهمی صدای معلمان را درآورد!دوستان برنامه دورهمی صدای معلمان را درآورد! دوستانبرنامه دورهمی صدای معلمان را درآورد! ...

ادامه مطلب »

آخرین خبر از شرایط معلمان حق التدریس آموزش و پرورش !

آخرین خبر از شرایط معلمان حق التدریس آموزش و پرورش !نوداد آخرین خبر از شرایط معلمان حق التدریس آموزش و پرورش ! نودادآخرین خبر از شرایط معلمان حق التدریس آموزش و پرورش ! ...

ادامه مطلب »

پرداخت مطالبات معلمان خرید خدمات آموزشی چه شد؟

پرداخت مطالبات معلمان خرید خدمات آموزشی چه شد؟نوداد پرداخت مطالبات معلمان خرید خدمات آموزشی چه شد؟ نودادپرداخت مطالبات معلمان خرید خدمات آموزشی چه شد؟ ...

ادامه مطلب »

خبر خوش برای معلمان حق التدریس !

خبر خوش برای معلمان حق التدریس !نوداد خبر خوش برای معلمان حق التدریس ! نودادخبر خوش برای معلمان حق التدریس !

ادامه مطلب »